Revisor

Ur föreningens stadgar:

§10 Revisorer

Revisorer 2020-2021

För granskning av bostadsrättsföreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma for tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


Revisorerna ska bedriva sitt arbete, så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse avgiven senast tre veckor före stämman.

Extern

EY

Ordinarie

Extern

Caroline Weiffert

Ordinarie

Intern

Helena Nicklasson

Suppleant

Intern