top of page

Revisor

Revisor

EY

Ordinarie

Extern

Jessica Dahlberg

[Vald till 2024]

Ordinarie

Intern

VAKANT

Suppleant

VAKANT

Suppleant

§10 Revisorer

För granskning av bostadsrättsföreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma for tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


Revisorerna ska bedriva sitt arbete, så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse avgiven senast tre veckor före stämman.

bottom of page