top of page

Styrelse

Kontakt

E-post: Styrelsen når du enklast, och i huvudsak, per mail på styrelsen@brfviborg1.se.


Telefon: För medlemmar som saknar tillgång till internet finns även ett telefonnummer som går direkt till en telefonsvarare. Telefonnumret hittar du på infotavlan i trapphuset, och telefonsvararen lyssnas normalt av i samband med styrelsemöten. OBS: Vi önskar inte bli uppringda angående medlemsärenden på våra privata telefonnummer. Detta gäller oavsett hur du som ringer kommit över vårt telefonnummer.


Post: Post skickas till den postadress som anges under Ekonomi & Administration.


Övrigt: Om du uttryckligen fått besked om att lämna post/brev/blankett i styrelsens brevlåda så går det bra att göra detta. Observera att styrelsens brevlåda återfinns utanför styrelserummet i källaren på Köpenhamnsvägen 32C, och alltså inte genom brevinkastet till enskilda ledamöter.


Träffa oss: I nuläget håller ej styrelsen öppet hus i styrelserummet längre utan den som önskar träffa oss får gärna kontakta oss via Mail och då kan vi komma överens om datum och tid! 

Styrelse

Vakant

[Vald till

Ordinarie ledamot

Markus Berggren

[Vald till 2024]

Ordinarie ledamot

Sekreterare

Dulce Johnsson

[Vald till 2024]

Ordinarie ledamot

Ordförande

Cornelia Andersson

[Vald till 2025]

Ordinarie ledamot

Vice ordförande

Vakant

[Vald till

Ordinarie ledamot

Melina Nivemyhr

[Vald till 2025]

Ordinarie ledamot

Vakant

[Vald till

Ordinarie ledamot

Brandskyddsansvarig

Britt Pedersen

[Vald till 2024]

Suppleant

§9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter, ror en period om högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. 


Styrelseledamot kan vid majoritetsbeslut i stämman, även vara person som inte är medlem i bostadsrättsföreningen om personen i fråga kan uppvisa lämpliga kvalifikationer. Styrelseledamöter som ej är medlem i bostadsrättsföreningen får aldrig vara så många till antalet att de innehar majoritet i styrelsen.


Styrelsen utser inom sig ordförande och eventuella andra funktioner. Om stämman särskilt beslutar det kan funktioner inom styrelsen utses av stämman i samband med röstning om tillsättande av ledamöter och suppleanter.


Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

bottom of page