Styrelse

Kontakt

Styrelsen når du enklast per mail på styrelsen@brfviborg1.se.


För medlemmar som saknar tillgång till internet finns även ett telefonnummer som går direkt till en telefonsvarare. Telefonnumret hittar du på infotavlan i trapphuset, och telefonsvararen lyssnas normalt av i samband med styrelsemöten.


Besök

Normalt håller styrelsen öppet hus i styrelserummet den första helgfria tisdagen varje månad. Pga rådande omständigheter är detta inställt tillsvidare.


Ur föreningens stadgar:

§9 Styrelse

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter, ror en period om högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. 


Styrelseledamot kan vid majoritetsbeslut i stämman, även vara person som inte är medlem i bostadsrättsföreningen om personen i fråga kan uppvisa lämpliga kvalifikationer. Styrelseledamöter som ej är medlem i bostadsrättsföreningen får aldrig vara så många till antalet att de innehar majoritet i styrelsen.


Styrelsen utser inom sig ordförande och eventuella andra funktioner. Om stämman särskilt beslutar det kan funktioner inom styrelsen utses av stämman i samband med röstning om tillsättande av ledamöter och suppleanter.


Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

Ordförande

Emma Bergvall

Ordinarie ledamot

Ordförande

Cecilia Arnström

Ordinarie ledamot

Britt Pedersen

Ordinarie ledamot

Vice ordförande

Cornelia Andersson

Ordinarie ledamot

Carl Svensson Lenander

Ordinarie ledamot

Brandskyddsansvarig

Oscar Järnhäll

Ordinarie ledamot

Sekreterare