Valberedning

Kontakt

Valberedningen nås enklast på valberedningen@brfviborg1.se


Ur föreningens stadgar:

§19 Valberedningen

Valberedning 2020-2021

Vid ordinarie föreningsstämma kan utses valberedningen for tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.


En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka förrättas på föreningsstämma.

Josefine Norrsell

Sammankallande

Emma Reimer