top of page

Valberedning

Kontakt

Valberedningen nås enklast på valberedningen@brfviborg1.se


OBS

Vid årsstämman 2022-06-29 var där ingen medlem som önskade ställa upp som valberedare. Föreningen saknar därför valberedning inför stämman 2023.

Valberedning

VAKANT

VAKANT

§19 Valberedningen

Vid ordinarie föreningsstämma kan utses valberedningen for tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.


En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka förrättas på föreningsstämma.

bottom of page