top of page

Valberedning

Kontakt

Valberedningen nås enklast på valberedningen@brfviborg1.se

Valberedning

VAKANT

Carl Svensson Lenander

[Vald till 2024]

Valberedning

§19 Valberedningen

Vid ordinarie föreningsstämma kan utses valberedningen for tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.


En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka förrättas på föreningsstämma.

bottom of page