top of page

Innan du börjar

I samarbete med vår tekniska förvaltare på SBC har en checklista gällande renovering av lägenheterna tagits fram. 


Checklistan är ett förtydligande baserat på gällande lagar, föreningens stadgar och ordningsregler, som är till för att förtydliga vad som gäller vid renovering.


Läs alltid igenom checklistan, ordningsreglerna och stadgarna INNAN du påbörjar en renovering - och i de fall som krävs ska ansökan om renovering skickas in till styrelsen i god tid innan renoveringen påbörjas.


Ansök i god tid

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar krävs styrelsens tillstånd för följande:

  • Ingrepp i bärande konstruktion (vilket innefattar både bärande väggar och bjälklag)

  • ändring av befintliga ledningar för avlopp

  • ändring av befintliga ledningar för värme (detta innefattar även exempevis tillfällig bortplockning av radiatorer i samband med renovering eller avstängning av värmestam)

  • ändring av befintliga ledningar för gas (finns gasledningar kvar i vissa lägenheter)

  • ändring av befintliga ledningar för vatten

  • annan väsentlig förändring av lägenheten.

För att styrelsen ska ha möjlighet att lämna tillstånd till ovanstående så krävs en ansökan - så att vi fattar beslut på rätt grunder.


Ansökan om tillstånd skickas till styrelsen och behandlas därefter på förstkommande styrelsemöte. En ofullständig ansökan kompletteras på uppmaning av styrelsen och behandlas därefter på nästkommande styrelsemöte.


Vi vill också påminna om att du inte bör boka hantverkare innan tillstånd har lämnats, eftersom renoveringen får påbörjas först efter att tillstånd lämnats.

Att renovera och underhålla en bostadsrätt

Alla renoveringar ska utföras enligt gällande lagar och regler för respektive bransch.


Vi vill också särskilt påtala vikten av att inga som helst ingrepp får göras på de delar av lägenheterna som föreningen ansvarar för utan styrelsens skriftliga godkännande. Du kan läsa mer om ansvarsfördelningen i stadgarna.


Som medlem ansvarar du också för att de som besöker eller uppehåller sig i din bostadsrätt inte skräpar ner i de gemensamma delarna av husen eller generellt inom föreningens område. Detta gäller även när det är hantverkare du har haft på besök. Byggavfall ska inte förvaras i trapphus eller utanför porten, och får heller inte kastas i miljöhuset.

Information till grannar

Glöm inte att informera dina grannar om när du ska börja och när du förväntas vara klar, innan du påbörjar renoveringen. Tänk också på att husen är lyhörda, och din lägenhet ofta delar åtminstone någon vägg med lägenheter i andra trapphus, och att även dessa bör informeras. De flesta har ett betydligt större tålamod gällande störande ljud om man vet när det förväntas ta slut!

Husets fasad

Husets fasad är inte en del av din bostadsrätts inre, och du får därför inte heller göra några som helst ingrepp i fasaden utan att styrelsens tillstånd.

bottom of page