Bostadsrättsföreningen Viborg 1 Motion till föreningsstämma år

Rubrik

Inlämnad av

Lägenhet

Kontaktuppgifter

Antal bilagor

Bakgrund (beskriv varför du föreslår att föreningsstämman ska fatta beslutet)

 

Förslag till beslut (beskriv i klartext vad du vill att stämman ska fatta beslut om) Jag föreslår att föreningsstämman beslutar att att

att

Mottaget (motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari) För styrelsen: _______________________________________ Datum: ___________________________