My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

§1

§1 Bostadsrättsföreningens namn

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Viborg 1

§2

§2 Ändamål och verksamhet

Bostadsrättsföreningen har till ändamål att främja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning.


Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till bostadsrättsföreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal.

Bostadsrätt är den rätt i bostadsrättsföreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.


Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

§3

§3 Bostadsrättsföreningens säte

Bostadsrättsföreningens styrelse har sitt säte i Malmö i kommun, Skåne län.

§4

§4 Bostadsrättsföreningens organisation

Föreningens organisation består av:

Föreningsstämma

Styrelse

Revisor/er

Valberedning

§5

§5 Insats och årsavgift

Styrelsen fastställer insats och årsavgift för varje lägenhet. Om en insats ska ändras måste alltid beslut fattas av en föreningsstämma.

Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna utifrån andelstal. Årsavgiften betalas månadsvis och i förskott senast den sista vardagen före varje ny månads början.

Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets värme, varmvatten, elektrisk ström, renhållning eller konsumtionsvatten, samt kostnad för TV, Internet eller annan kommunikation kan beräknas efter förbrukning eller yta.

För TV, Internet, renhållning och liknande tjänster kan styrelsen även besluta om att beräkningsgrunden för årsavgiften ska utgöra ett fast tillägg utifrån bostadsrättsföreningens kostnad för respektive tjänst.

§6

§6 Andra avgifter

Bostadsrättsföreningen kan ta ut upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse.


Upplåtelseavgift är en särskild avgift som bostadsrättsföreningen kan ta ut tillsammans med insatsen, när bostadsrätten upplåts första gången. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen.


För arbete vid övergång av en bostadsrätt får bostadsrättsföreningen av bostadsrättshavaren ta ut en överlåtelseavgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010: 110).


För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får bostadsrättsföreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pantsättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).


Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10% av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högst tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten är uthyrd.


Om inte styrelsen beslutat annat ska det, vid försenad betalning av årsavgift eller övrig förpliktelse mot bostadsrättsföreningen, utgå dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess att full betalning sker.


Om inte styrelsen beslutat annat ska, vid försenad betalning av årsavgift eller övrig förpliktelse mot bostadsrättsföreningen, bostadsrättshavaren även betala påminnelseavgift samt i förekommande fall inkassoavgift enligt lag (981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.


Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller annan författning.


För tillkommande nyttigheter, som utnyttjas endast av vissa medlemmar, såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt, utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen.

§7

§7 Medlemskap

Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig. Fråga om medlemskap i bostadsrättsföreningen avgörs av styrelsen. 


Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan kom in till bostadsrättsföreningen, avgöra frågan om medlemskap. Som underlag för medlemskapsprövningen kan bostadsrättsföreningen komma att begära kreditupplysning avseende sökanden.

Juridisk person kan beviljas inträde om styrelsen så beslutar.

Om det antas att förvärvaren för egen del inte permanent ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten, eller för en lokal, bedriva egen verksamhet i lokalen, har bostadsrättsföreningen dock rätt att vägra medlemskap. Den som har förvärvat en andel i en bostadsrätt får vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerad partner eller sambor på vilka sambolagen (2003:376) ska tillämpas.

§8

§8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap

En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen.

§9

§9 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med lägst noll och högst två styrelsesuppleanter, ror en period om högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. 


Styrelseledamot kan vid majoritetsbeslut i stämman, även vara person som inte är medlem i bostadsrättsföreningen om personen i fråga kan uppvisa lämpliga kvalifikationer. Styrelseledamöter som ej är medlem i bostadsrättsföreningen får aldrig vara så många till antalet att de innehar majoritet i styrelsen.


Styrelsen utser inom sig ordförande och eventuella andra funktioner. Om stämman särskilt beslutar det kan funktioner inom styrelsen utses av stämman i samband med röstning om tillsättande av ledamöter och suppleanter.


Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening de flesta röstande förenar sig om och vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. När minsta antalet ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

§10

§10 Revisorer

För granskning av bostadsrättsföreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma for tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.


Revisorerna ska bedriva sitt arbete, så att revisionen är avslutad och revisionsberättelse avgiven senast tre veckor före stämman.

§11

§11 Räkenskapsår

Bostadsrättsföreningens räkenskapsår är kalenderår.

§12

§12 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Både årsredovisningen och revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före stämman.

§13

§13 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.


Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. I begäran anges vilket ärende som ska behandlas.

§14

§14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före extra föreningsstämma. Om frågan på en extra föreningsstämma gäller stadgeändring, likvidation eller fusion gäller dock samma tidsfrist som vid en ordinarie stämma. 


Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas genom en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, brev med posten eller via e-post.


Andra meddelanden till medlemmarna anslås på lämplig plats inom bostadsrättsföreningens fastighet, skickas ut som brev eller via e-post.

§15

§15 Motion till stämma

Medlem som önskar anmäla ärenden att tas upp på ordinarie stämma ska anmäla detta senast den 1 februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

§16

§16 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

 1. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 2. godkännande av röstlängden

 3. val av en eller två justeringsmän tillika rösträknare

 4. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

 5. fastställande av dagordningen

 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 9. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

 10. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

 11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

 12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

 13. val av valberedning

 14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt kallelsen, lag om ekonomiska föreningar eller bostadsrättsföreningens stadgar

På stämma får inte beslut fattas i andra ärenden än vad som angivits i kallelsen.

§17

§17 Medlems röst

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.


Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Innehar medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen endast en röst.


Röstberättigad blir endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot bostadsrättsföreningen.


En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som lir medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.


Ett ombud ska visa upp en skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från det att den utfärdades. Ett ombud får bara företräda en medlem.


En medlem får ta med högst ett biträde på föreningsstämman. För en fysisk person gäller att endast en annan medlem eller medlemmens make, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde eller ombud.


Alla omröstningar vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem begär sluten omröstning.

§18

§18 Beslut vid föreningsstämma

Föreningsstämmans mening är den som har fått mer än hälften av de angivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som stämmoordföranden biträder.

Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna.

Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutats av föreningsstämman innan valet förrättas.

För vissa beslut krävs särskild majoritet enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen.

§19

§19 Valberedningen

Vid ordinarie föreningsstämma kan utses valberedningen for tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.


En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka förrättas på föreningsstämma.

§20

§20 Stämmoprotokoll

Ordföranden vid föreningsstämman ska se till att protokoll förs. I fråga om protokollets innehåll gäller att röstlängden ska tas in i eller bifogas protokollet, föreningsstämmans beslut ska föras in i protokollet, samt att om röstning har skett ska resultatet anges i protokollet.


Protokollet ska undertecknas av stämmoordföranden och av valda justerare. Senast tre veckor efter föreningsstämman ska det justerade protokollet hållas tillgängligt hos bostadsrättsföreningen för medlemmarna.


Protokoll ska förvaras betryggande.

§21

§21 Bostadsrättshavarens ansvar

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad, till det inre, hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.

Detta innebär att bostadsrättshavaren ansvarar och bekostar drift, underhåll och reparation av lägenheten.


Bostadsrättshavarens ansvar omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa bostadsrättsföreningens regler och beslut som rör skötseln av marken. 


Bostadsrättshavaren är skyldig att teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i förekommande fall för självrisk, kostnaden för åldersavdrag och övriga eventuella kostnader.


De åtgärder som bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.


Utöver det inre så svarar Bostadsrättsföreningen i övrigt för husets underhåll.


Till det inre räknas:

 • Ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet.

 • Säkringsskåp och därifrån utgående el- och informationsledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer.

 • Ytterdörrar, samt till ytterdörr hörande beslag, gångjärn, glas, handtag, ringklocka. brevinkast och lås inklusive nycklar; bostadsrättshavaren svarar även för all målning, förutom målning av ytterdörrens yttersida.

 • Icke bärande innerväggar samt ytbeklädnad på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt. 

 • Lister, foder och stuckaturer. Innerdörrar, säkerhetsgrindar. 

 • Elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med svarar bostadsrättshavaren endast för målning.

 • Elektrisk golvvärme.

 • Eldstäder och tillhörande rökgångar. 

 • Varmvattenberedare. 

 • Ventiler och filter till ventilationskanaler, samt fläkt om denna befinner sig inne i lägenheten. 

 • Brandvarnare. Fönsterfoder och dörrglas och till fönster och dörr hörande karmar beslag och handtag samt all målning förutom utvändig målning; motsvarande gäller för balkong- eller altandörr. 

 • Om lägenheten är utrustad med balkong, uteplats eller trädgård svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning.

 • Om lägenheten är utrustad med takterrass ska bostadsrättshavaren även se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

 • Vidare svarar bostadsrättshavaren för balkonggolvens eller takterrassens ytskikt fram till och med tätskiktet och insidan av sidopartier, fronter samt tak.

 • För uteplats eller trädgård svarar bostadsrättshavaren för plattsättning, samt eventuella avskiljande staket eller annan inredning.

 • Bostadsrättshavaren ansvarar även för skötsel av eventuell mark som ingår i upplåtelsen.

 • Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement ska bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme. Bostadsrättshavaren ansvarar i dessa utrymmen för byte av lampor.

Bad/duschrum/WC:

 • Väggar, golv och tak inklusive fuktisolerande skikt.

 • Inredning, belysningsarmaturer.

 • Vitvaror och sanitetsporslin.

 • Golvbrunn inklusive klämring. 

 • Rensning av golvbrunn.

 • Tvättmaskin och torktumlare inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och avlopp fram till den punkt där dessa ledningar ansluts till fastighetens gemensamma vatten- och avloppsnät.

 • Kranar, blandare och avstängningsventiler.

 • Ventilationsfläkt.

 • Elektrisk handdukstork. 

Kök:

 • Vitvaror.

 • Köksfläkt och ventilationsdon. 

 • Disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning och avlopp fram till den punkt där dessa ledningar ansluts till fastighetens gemensamma vatten- och avloppsnät.

 • Kranar och avstängningsventiler.

Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av bostadsrättshavaren, eller tidigare innehavare av bostadsrätten. såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till bostadsrättsföreningen utan dröjsmål anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning/ledningar som bostadsrättsföreningen svarar för enligt denna stadgebestämmelse eller enligt lag.

Bostadsrättsföreningen svarar vidare for underhåll och reparationer av följande:

 • ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om bostadsrättsföreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet (så kallade stamledningar).

 • av vattenradiatorer och värmeledningar i lägenheten som bostadsrättsföreningen försett lägenheten med, med undantag för målning av dessa.

 • för rökgångar (ej rökgångar i kakelugnar) och ventilationskanaler, inkluderat hela ventilationssystemet inklusive ventilationsdon samt även för spiskåpa/köksfläkt som utgör del av husets ventilation.

För reparationer på grund av brand- och vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.

Detta gäller i tillämpliga delar även om det förekommer ohyra i lägenheten.

I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han borde iakttagit.


Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för.


Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av bostadsrättsföreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.


Om bostadsrättsföreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre ska ersättningen beräknas utifrån försäkringsvillkoren.

§22

§22 Upplåtelse i andra hand

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke.


Tillstånd ska lämnas, om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke.


Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen.

§23

§23 Förändring i lägenhet

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd, i lägenheten, göra ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten.


Styrelsen får inte vägra att ge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för bostadsrättsföreningen.

§24

§24 Underhåll

Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av bostadsrättsföreningens hus och årligen upprätta en budget för att kunna fatta beslut om årsavgiftens storlek och säkerställa behövliga medel för att trygga underhållet av bostadsrättsföreningens hus samt varje år i lämplig omfat1ning besiktiga bostadsrättsföreningens egendom.

§25

§25 Fonder

Inom bostadsrättsföreningen ska bildas en fond för yttre underhåll och en dispositionsfond.


Avsättning till fonden för yttre underhåll ska ske i enlighet med antagen underhållsplan enligt §24.


Om underhållsplan saknas ska avsittning göras med minst 0,3 % av fastigheten/fastigheternas taxeringsvärde per räkenskapsår. 


De överskott som kan uppstå på bostadsrättsföreningens verksamhet ska balanseras i ny räkning.

§26

§26 Upplösning av bostadsrättsföreningen

Om bostadsrättsföreningen upplöses ska behållna tillgångar tillfalla medlemmarna förhållande till lägenheternas insatser.

§27

§27 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt övriga tillämpliga författningar.

Andrahandsuthyrning

 • Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke.

 • Ansökan om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

Antenner och bredband

 • Föreningen har bredbandsavtal med ComHem samt är ansluten till ComHem kabel-tv.

 • TV- och radiosignal finns som regel placerad i vardagsrummet. 

 • Anslutningskabel för TV respektive radio svarar bostadsinnehavaren själv för.

 • Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Avfallshantering och grovsopscontainer

 • Föreningen källsorterar avfall.

 • Markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i miljöhuset.

 • Respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

 • Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte sopor sprids i sopkärlen eller i miljöhuset.

 • Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

 • Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme.

 • Miljöfarligt avfall, t.ex. färgburkar, får inte lämnas i miljöhuset utan ska lämnas på närmaste miljöstation.

Badrum

 • När du ska renovera ditt badrum skall det göras fackmannamässigt för att försäkringen skall gälla. Se vidare §35 i stadgarna från 2011.

 • Vid byte av golvbrunn, kontakta styrelsen som tillhandahåller brunnar till samtliga lägenheter. 

 • Golvbrunnen ska sättas in av en auktoriserad VVS-installatör. För instruktioner kontakta Tubus. http://www.tubussystem.com/sv. Det är mycket viktigt att det blir rätt utfört!

Balkonger och fönster

 • Vid vattning av blommor på balkongerna se till att vatten inte rinner ner till grannarna under.

 • Att grilla med kol- eller gasolgrill på balkongen är inte tillåtet.

 • Om någon granne säger att han eller hon mår dåligt av att du röker på din balkong måste du respektera det.

Brandskydd och utrymningsvägar

 • Vid tveksamhet angående förvaring av brandfarliga vätskor i lägenheten kontakta brandmyndigheten. 

 • Brandfarliga vätskor får ej förvaras i vinds- eller källarförråd.

 • Gasolflaskor får inte förvaras någonstans i fastigheterna. I övrigt gäller brandmyndighetens regler, se uppsatt information i trappuppgångarna.

 • I händelse av brand måste brandkåren kunna komma fram i alla allmänna utrymmen utan att hindras av saker som står i vägen. Det är därför ej tillåtet att det står barnvagnar, dörrmattor, skor etc i trapphusen.

 • Samtliga lägenheter måste ha en fungerande brandvarnare uppsatt.

Cyklar och mopeder

 • Cyklar ska förvaras i cykelrummen i källarna eller i cykelställen på gården.

 • Mopeder får inte förvaras i cykelrummen.

 • Trasiga cyklar och barnvagnar som inte längre används ska kastas av ägaren.

 • Var och en ska hjälpa till att hålla ordning i cykelrummen. 

 • Om du cyklar på gårdarna iakttag försiktighet och visa hänsyn.

Husdjur

 • Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och de får inte heller rastas på föreningens grönytor eller på barnens lekytor.

 • Om en olycka skulle hända, plocka upp djurets spillning.

Inre underhåll

 • Var uppmärksam på läckage och vattenskador.

 • Rinnande toaletter, droppande kranar etc. ska snarast åtgärdas för att undvika onödig vattenförbrukning.

 • Alla fasta el- och vattenanslutningar måste göras av behörig installatör, annars gäller inte försäkringar och garantier.

 • Självdragsluckan i köket får ej blockeras.

 • Spisfläkt anslutna till ventilationskanalerna är helt förbjudet inom föreningen.

Källare och vind

 • På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats.

 • Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. 

 • Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare.

Matning av fåglar

 • Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

 • Småfåglar kan dessutom bygga bon i ventiler och blockera dem.

Ombyggnad och tillbyggnad

 • Det är förbjudet att röra vid bärande konstruktion. Se vidare § 35 i stadgarna från 2011. 

 • Målning, tapetsering och att lägga nytt golv är exempel på vad var och en får göra själv. 

 • Kontakta styrelsen vid tveksamhet vad som får göras.

Parkeringsplatser

 • Förvaltaren ansvarar för uthyrning av parkeringsplatser.

Skadedjur

 • Om ni konstaterar att skadedjur finns i våra gemensamma utrymmen, kontakta styrelsen.

 • Tänk på att råttor och möss kan klättra på väggar, så undvik att förvara mat på balkonger och vindar eller källare.

Styrelse och vaktmästare

 • Styrelseexpeditionen finns i källaren på Bellevuevägen 4. 

 • I trapphusen finns styrelsens och vaktmästarens kontaktuppgifter. 

 • Vid fel på utrustningen i allmänna utrymmen ska felanmälan göras till vaktmästaren.

Störande ljud

 • Att inte störa grannarna är något man ska tänka på såväl inne som ute. 

 • Borrande och spikande får endast förekomma vardagar 8.00 - 20.00 och lördag, söndag, helgdag 10.00 - 20.00. Dessa tider kan ändras av styrelsen om så anses nödvändigt. 

 • Om ni ska ha fest varsko grannarna i förväg.

 • Respektera grannarnas eventuella synpunkter på detta. 

 • Tänk på att alltid ha måttlig volym på er radio, TV etc. för hög volym kan vara störande när som helst på dygnet. 

 • Tvättmaskiner och andra bullrande maskiner i lägenheterna ska inte användas under tid då folk normalt sover. 

 • Gå inte i lägenheten med hårda skor, det är störande ror grannen under dig. 

 • Raketer och andra typer av fyrverkerier får inte avskjutas inom fastighetens område.

Tvättstugan

 • Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. 

 • Torkrummen får användas en timme efter tvättidens slut. 

 • Fel på tvättmaskin eller annan utrustning skall omedelbart anmälas till vaktmästaren. 

 • Tvättstugor och torkrum skall städas ordentligt efter använd tid. 

 • Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i. 

 • Det är inte tillåtet att teckna tvättid i någon annans namn än sitt eget. 

 • Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda tör bushållstvätt.

Utemiljö, gräsmatta och grillplats

 • Föräldrar ansvarar tör att barnens leksaker, cyklar m.m. samlas ihop efter dagens slut och tas med hem. 

 • Grillning på föreningens område får endast ske vid de av föreningen utplacerade grillarna. 

 • När du använt dig av uteplatserna ta med dig skräpet och kasta det i miljöhuset. 

 • Släng inte fimpar på marken, det finns askfat vid uteplatserna.

Övriga allmänna utrymmen

 • Rökning i gemensamma utrymmen inomhus, såsom i trapphus och i tvättstugor, är ej tillåten. 

 • Vid hyrning av möteslokalen gäller särskilda regler som ska följas.